Skip to content

Socialstyrelsen vill reglera skönhetsbranschen

juli 4, 2013

den 3 juli 2013 kl. 09:00

Pressmeddelande

Skönhetsoperationer och injektioner med till exempel botox och fillers bör i framtiden omfattas av hälso­ och

sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen presenterar i dag sitt förslag till en ökad rättslig reglering av estetiska

behandlingar för regeringen.

Det finns ett stort behov av att öka patientsäkerheten på detta område, därför föreslår vi att endast legitimerad

hälso­ och sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingar där det finns en betydande risk för skador, säger

Socialstyrelsens generaldirektör Lars­Erik Holm.

Socialstyrelsen anser att estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens, exempelvis kirurgi, injektioner

och behandlingar som går djupare genom huden bör likställas med hälso­ och sjukvård genom ett tillägg i definitionen

av hälso­ och sjukvård i hälso­ och sjukvårdslagen.

Med en komplettering av patientsäkerhetslagens kvacksalveribestämmelse vill Socialstyrelsen även göra det olagligt

för andra än hälso­ och sjukvårdspersonal att i estetiskt syfte utföra kirurgiska ingrepp och injektioner, samt ingrepp

som syftar till att förbättra utseendet på barn eller ungdomar under 18 år.

Vissa behandlingar kan vara lämpliga att begränsa ytterligare, så att exempelvis endast läkare med relevant

specialistkompetens, exempelvis inom plastikkirurgi får utföra dem, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsens

avdelning för regler och tillstånd.

Sjukvårdens regler ska gälla

Eftersom skönhetsbehandlingar i huvudsak inte görs av hälsoskäl utan för att förbättra utseendet betraktas i dag den

som genomgår ingreppen juridiskt som en konsument.

Med vårt förslag kommer fler att bli patienter i lagens mening. Vi vill därför införliva detta område i det befintliga

regelverket för hälso­ och sjukvården, och på så sätt ge dessa personer ett ökat rättskydd, säger Lisa van Duin.

De föreslagna lagändringarna skulle göra det möjligt att anmäla brister i vården till Inspektionen för vård och omsorg,

som får tillsyn över utförarna. Dessutom skulle dessa patienter kunna få ersättning för vårdskador via

patientförsäkringen. Hälso­ och sjukvårdens ansvarsnämnd har också möjlighet att frånta hälso­ och

sjukvårdspersonal som inte agerar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet sin legitimation.

Gränsdragning mot enklare tjänster

Socialstyrelsens externa utredare Karin Lindell presenterade ifjol ett förslag till speciallagstiftning på området. I

remissvaren framkom bland annat behov av alternativa lagtekniska lösningar och en tydligare definition av vad som är

en estetisk behandling.

Vi har lyssnat på remissinstanserna och kommer att involvera andra myndigheter, berörda yrkesgrupper och deras

organisationer för att avgöra var gränsen bör dras för enklare tjänster som inte innebär så stora risker för skador att

de bör omfattas av hälso­ och sjukvårdslagstiftningen, säger Lars­Erik Holm.

Socialstyrelsens förslag går att förena med ett inrättande av en särskild lag för övriga estetiska behandlingar, om

fortsatt utredning skulle visa på ett behov av detta. Dessa skulle då regleras utifrån ett konsumentperspektiv och

skiljas från hälso­ och sjukvården.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juli

Utskriftsdatum: 3 juli 2013

Sida 1 av 1