Det har cirkulerat uppgifter i media att komplikationer som uppstår efter privat plastikkirurgi belastar offentlig vård och att vissa regioner rapporterar att detta har ökat de senaste åren. Med anledning av detta gör Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi följande uttalande:

Det är svårt att bemöta påståendet att det är en ökning av privata patienter med komplikationer som måste tas om hand av offentlig vård eftersom det så vitt vi vet inte finns någon statistik på detta. Privat plastikkirurgi är också en mycket blandad verksamhet. Förutom rent estetiska ingrepp består den även av operationer som vanligen genomförs inom den offentliga vården men där patienter av olika anledningar valt att betala på egen hand för att få sin operation genomförd.

Exempel på ingrepp där den offentliga vården har ett tydligt uppdrag men som också utförs av privata plastikkirurgiska kliniker är bröstförminskningar och bukplastik där det finns medicinska skäl till att genomgå ingreppet. I dessa fall avlastar snarast den privata plastikkirurgin den offentliga vårdens resurser i ett läge där den offentliga vården ännu inte kommit tillbaka till samma operationskapacitet som man hade innan pandemin (sid 10, Sjukhusläkaren nr 1/2023). Därutöver belastar dessa patienter inte regionerna ekonomiskt eftersom de betalar sina egna operationer trots att de kan ha rätt till en operation i offentlig vård.

Alla som bedriver kirurgisk vård oavsett specialitet eller vårdform kan tyvärr emellanåt drabbas av komplikationer. Detta gäller privata plastikkirurgin på samma sätt som det gäller ortopedi, urologi, gynekologi eller andra specialiteter. Inom plastikkirurgi är den stora merparten komplikationer av lindrig karaktär och kan handläggas av den privata plastikkirurgen utan inblandning av offentlig vård. Därför, om det uppstår komplikationer som uppkommer efter privatfinansierad plastikkirurgi bör dessa tas om hand av den kliniken som utfört operationerna. Det är både en moralisk skyldighet och en förutsättning som många patienter försäkrar sig om i valet av plastikkirurg. Det ligger således i den privata plastikkirurgens intresse att inte åsidosätta detta åtagande varför det hos alla seriösa aktörer är högt prioriterat.

I enstaka fall uppstår dock situationer som leder till att det behövs hjälp av den offentliga sjukvårdsresursen. Det kan röra sig om operationsbehov som uppstår under jourtid eller om det behövs någon form av undersökning såsom till exempel röntgen. Detta skiljer sig inte principiellt från situationer där medborgare behöver uppsöka sjukvården på grund av sjukdom eller en skada t ex efter idrott eller riskfyllda fritidsaktiviteter vilket grundar sig i att det finns ett samhällskontrakt där den offentliga vården bistår med akutvård till alla medborgare som har ett behov. Ingen inom offentlig vård skulle ifrågasätta att ta om hand om en skallskada som uppstått i samband med fall från en höghöjdsbana eller argumentera för att det är sportaffären som sålt en snowboard som ska ta hand om frakturen som uppstår när man ramlat i backen. Vi menar att den mindre delen av komplikationer från privat plastikkirurgi som trots allt spiller över på offentlig vård principiellt inte skiljer sig från andra företeelser i samhället. Härvid är det viktigt att dessa patienter har samma rätt som alla andra att få adekvat akutsjukvård om det skulle behövas tills dess att den privata kliniken kan ta över patienten igen, vilket inte alltid är fallet.

I vissa avseende riskerar privata plastikkirurgiska patienter även att drabbas på andra sätt i sina kontakter med offentlig vård. Detta kan yttra sig som att patienter som tidigare i livet valt att bekosta sin egen operation med till exempel bröstimplantat inte tas på allvar på grund av andra nytillkomna bröstrelaterade sjukdomar med hänvisning till att de har implantat. Vi ser en fara med att privata plastikkirurgiska patienter i vissa fall riskerar att få sämre vård än vad de skulle ha fått annars eftersom deras besvär alltför lätt hänförs till en tidigare privat plastikkirurgisk operation.

Sammanfattningsvis så utför privata kliniker vissa ingrepp som annars skulle behöva tas om hand av offentlig vård, och plastikkirurger ser det som sin moraliska skyldighet att så långt det är möjligt ta hand om sina egna komplikationer i de fall de inträffar. Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi delar därför inte uppfattningen att den privata plastikkirurgin utgör en belastning för svensk sjukvård mer än andra självvalda åtgärder eller aktiviteter som medborgare i det moderna samhället ägnar sig åt. Vi är dock självklart öppna för att ta del av mer information om privata patienters belastning på den offentliga vården och arbetar mer än gärna tillsammans med den offentliga vården för att säkerställa alla medborgares rätt till en god och säker vård.

Styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

2023-04-07