ANTAGNA VID EXTRA MEDLEMSMÖTE 2024-02-25

På extra medlemsmöte 25 februari 2024 antog SFEP nya riktlinjer för marknadsföring och information av finansiella tjänster:

Inledning

Dessa riktlinjer har tagits fram för att vägleda SFEP:s medlemmar i etisk och ansvarsfull marknadsföring av finansiella lösningar för patienter som söker estetisk plastikkirurgi. De grundar sig på Marknadsföringslagen samt SFEP:s stadgar, och hänsyn har även tagits till Läkarförbundets etiska regler, samt marknadsföringsregler antagna av Läkarförbundets förbundsstyrelse.

 

Riktlinjerna är avsedda att stödja SFEP:s medlemmar i att upprätthålla hög etisk standard vid marknadsföring och information av finansiella lösningar. De är utformade för att skydda både plastikkirurgen och patienten. Medlemmarnas efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till förtroendet för yrket och föreningen.

 

  1. Öppenhet och tydlighet

Marknadsföring av lån ska vara saklig, öppen och tydlig utan att vara påträngande. Det måste vara klart för patienten att det är ett finansiellt erbjudande och inte en del av den medicinska behandlingen.

 

  1. Patientens bästa i centrum

All marknadsföring ska sättas i kontext av patientens bästa och hälsa. Lån ska presenteras som ett alternativ, inte som en nödvändighet eller det enda möjliga alternativet.

 

  1. Realistiska förväntningar

Marknadsföring ska inte skapa orealistiska förväntningar om de estetiska resultaten. Detta gäller även för information om finansieringsalternativ som inte får presenteras som en genväg till att uppnå ett visst resultat.

 

  1. Respekt för patientens ekonomiska situation

Det är viktigt att respektera patientens ekonomiska situation. Marknadsföring av lån ska inte utformas på ett sätt så att det förespeglar att estetiska ingrepp är nödvändiga eller brådskande.

 

  1. Etisk hantering av personuppgifter

Patientens personuppgifter och finansiella situation ska hanteras med högsta grad av integritet och sekretess.

 

  1. Undvikande av intressekonflikter

Plastikkirurger ska undvika intressekonflikter. Det innebär att de inte ska ha ekonomisk vinning i de finansiella alternativ som erbjuds.

 

  1. Tydlig information om villkor

Fullständig information om lånets villkor, inklusive räntor, avgifter och återbetalningsschema, ska tillhandahållas.

 

  1. Ingen främjande av överkonsumtion

Det ska inte förekomma någon marknadsföring som främjar överkonsumtion av plastikkirurgiska tjänster.

 

Ladda ner riktlinjerna i PDF-format.