140210

Hej Birgit

Enligt överenskommelse skickar jag här en översikt avseende mervärdesskattesituationen för föreningens medlemmar för tillfället:

Rättsavdelningen vid Skatteverket vidhåller vad som sades vid mötet d.v.s. att Skatteverket kommer tillämpa ställningstagandena framåtsyftande. Rättsavdelningen bekräftar således att Skatteverket inte på eget initiativ skall granska föreningens medlemmar utifrån den nya tillämpning som följer av det kommande ställningstagandet från och med dagen för HFD-domen, utan i den mån granskning sker skall det göras avseende tid efter ställningstagandets utfärdande. Detta är positivt, och innebär en trygghet i att en gränsdragning avseende mervärdesskatt inte behöver ske med avseende på medicinska ingrepp ”av uteslutande estetisk natur” hos envar kirurg än så länge innan ställningstagandet har kommit.

Vidare anger Rättsavdelningen att om en skattskyldig själv yrkar avdrag för ingående moms från dagen för HFD-domen eller tidigare perioder, måste Skatteverket vid en sådan begäran ta hänsyn till HFD-domen och att vid en sådan begäran behöver också utgående moms redovisas för motsvarande perioder. Således kan envar kirurg/klinik själv välja om man skall yrka avdrag för viss del av ingående skatt från och med dagen för domen. Detta innebär samtidigt att en viss del av utgående fakturering måste redovisas som omfattande mervärdesskatt från och med samma dag om man väljer att yrka avdrag. Den man som kontaktat era medlemmar och aviserat att ingående skatt är avdragsgill för plastikkirurger avseende den utrustning han vill sälja har, som det verkar, pratat med någon annan på Skatteverket än berörda rättsliga experter på Rättsavdelningen. I hans försäljningsverksamhet är det ett säljargument att köparen skall få dra av ingående skatt. Jag tycker inte föreningen har något att vinna på att argumentera i frågan med honom, särskilt inte som Rättsavdelningens ställningstagande inte kommer att påverkas av vad säljaren säger eller vad andra handläggare på Skatteverket säger. Säljaren är i vissa delar felinformerad (som avseende påståendet att alla kommer att delvis momsbeläggas från och med dagen för HFD:s dom), och i övrigt har han ett egenintresse av tidigarelagd momsplikt. Jag anser inte att det är befogat att revidera den information som gått ut till medlemmarna om att frågan om momspliktens omfattning för medicinska ingrepp än så länge utreds av Skatteverket, och att tillämpningen i denna del kommer att vara framåtsyftande.

En annan fråga är att vissa ingrepp som inte faller inom ramen för sjuk- och hälsovård redan är, och sedan tidigare har varit, mervärdesskattepliktiga. Detta gäller typiskt sett olika behandlingar för fillers etc (jmf formuleringen ”Åtgärder som ligger utanför det medicinska området och därmed utförs även av andra än legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvårdsområdet utgör dock skattepliktiga omsättningar” i 2005 års ställningstagande från Skatteverket). I denna del löper den plastikkirurg som inte behandlat sådana ingrepp som mervärdesskattepliktiga risk för revision, upptaxering och skattetillägg, nu liksom tidigare. Denna risk har dock redan funnits sedan tidigare och utlöses inte av det ställningstagande som för närvarande är under bearbetning hos Skatteverket.

Hör gärna av dig om du behöver ytterligare förtydliganden, eller vill diskutera mera.

Med vänlig hälsning

Katarina

[Katarina.Kuuskoski@BakerMcKenzie.com]