Frågor till rättsavdelningen -141210  .- att ladda ned

 

Begäran om vägledning för tillämpning av ställningstagandet dnr 131 532863-14/111

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (nedan SFEP) önskar med anledning av ställningstagandet dnr 131 532863-14/111 erhålla klargöranden från rättsavdelningen vid Skatteverket angående vissa frågor om mervärdesskattepliktens omfattning i samband med estetiska plastikkirurgiska ingrepp som utförs enbart i estetiskt syfte.

Besked har lämnats av rättsavdelningen den 3 december 2014 om att tjänst som tillhandahålls av inhyrd narkosläkare vid ett estetiskt ingrepp utgör en tjänst som omfattas av undantaget för sjukvård. Mot bakgrund av detta besked önskar SFEP erhålla svar på följande frågor:

  1. Skall kostnader för egenproducerad narkosläkarinsats under estetiska ingrepp ingå i underlaget för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för den som utför plastikkirurgiska ingrepp som utförs enbart i estetiskt syfte?
  2. Om ja, varför görs åtskillnad mellan en inköpt och egenproducerad tjänst?
  3. Om nej, kan samtliga övriga led i vårdkedjan separeras och betraktas som utgörande sjukvård inklusive konsultationer, medicinska produkter, patienthotelltjänster etc. så att det endast är kostnader direkt hänförliga till den estetiska plastikkirurgens operationsgärning som omfattas av avdragsrätt?
  4. Om kostnad för en narkosläkares tjänst tillhandahållen vid en estetisk operation faktureras till patient separat, omfattas detta tillhandahållande av undantaget för sjukvård?
  5. Om nej, varför görs åtskillnad i bedömningen av ingående och utgående mervärdesskatt?
  6. Om ja, kan samtliga övriga led i vårdkedjan separeras och betraktas som utgörande sjukvård inklusive konsultationer, medicinska produkter, patienthotelltjänster etc. så att det endast är kostnader direkt hänförliga till den estetiska plastikkirurgens operationsgärning som omfattas av mervärdesskatteplikt?
  7. Spelar det någon roll i detta avseende om narkosläkarens tjänst debiteras patienten av samma juridiska person som utför och debiterar övriga delar av ett estetiskt ingrepp eller om narkosläkarens tjänst debiteras av annan juridisk person?
  8. Om fakturering sker uppdelat på separata fakturor eller fakturor från olika tjänstetillhandahållare, har Skatteverket några synpunkter på vilken faktura som omfattar vinstpåslag?

Med vänlig hälsning

Å SFEP:s vägnar,

Birgit Stark/ Katarina Kuuskoski