Brimp hemsidan Bröstimplantatregister (Brimp) logotype

Start Välkommen till BRIMP som är ett nystartat nationellt
Så här registrerar du kvalitetsregister år 2014 för att förbättra vården
För patienten för patienter med bröstimplantat.
För vårdgivare
För verksamhetsansvarig
Nyheter
Om register
Frågor och svar
Publikationer
Länkar
Kontakta oss

Så här registrerar du

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kapitel 5 skall åtkomst av patientuppgifter föregås av stark autentisering. Detta sker via E-tjänstekort för personal inom den offentliga vården eller via SITS- kort inom den privata vården. Bägge kort är id-handlingar med stark autentisering av användarens identitet.

1) Hur logga jag in via e-tjänstekort
För att logga in krävs att man har ett e-tjänstekort, att man är en registrerad användare I BRIMP.

– Stoppa in e-tjänstekort I kortläsaren
– Starta webläsare. Om webläsaren redan var startad när du satte I tjänstekortet, stäng den och starta om den igen.
– Surfa till www.brimp.se eller via Registercentrum Västar Götaland
– Bekräfta certifikat genom att klicka OK
– Använd ditt personliga lösenord för att legitimera dig
– Vid första gången du använder systemet måste ditt e-tjänstekort kopplas till användarkontot på BRIMP. Tyck OK och mata in dina kontouppgifter , användarnamn och tillfälligt lösenord som du har fått från Registercentrum Västra Götaland
– Välkommen att börja dina registreringar
2) Hur får jag ett SITS kort
Länk PDF Jonas/Helene
3) Hur logga jag in med mitt SITS kort.
4) Pappersformulär indexoperation
5) Pappersformulär revisionsoperation

För Patienten

Syftet med BRIMP är att förbättra kvalitén på vården av patienter med bröstimplantat i Sverige. Det finns olika anledningar varför man som patient väljer ett bröstimplantat. En rekonstruktion av bröstet efter cancer kan vara en anledning men även olika stora, eller för små bröst. Vi vill att alla patienter skall få en bra och likvärdig vård i landet samt att upptäcka oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat i ett tidigt skede. Din vårdgivare besvarar ett antal specifika frågor som rör just dina implantat. Med stöd av kvalitetsregistret kan vi över tid följa upp dig och dina upplevelser.

PDF patientbroschyr Bröstimplantatregister BRIMP med BRIMP logotype, tänkt till hemsidor av respektive klinik eller väntrum och som PDF fil på BRIMP hemsida

Kontakt
Vid frågor kan du vända dig till din läkare eller sjuksköterska som vid behov kan förmedla kontakt med styrgruppen eller gå in på vår hemsida.
Fakta om nationella kvalitetsregister I Sverige hittar du på www.kvalitetsregister.se.

Organisation
Registerhållare för BRIMP
Birgit Stark,docent överläkare
Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi,
Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Birgit.Stark@ki.se

Registerkoordinator
Heléne Fägerblad
Tel 076-8185770 helene@hfconsulting.se

Styrgruppen
Professor Marie Wickman-Chantereau Karolinska Universitetssjukhus
Professor Gunnar Kratz Universitessjukhuset Linköping
Docent Göran Garellick Registercentrum Västra Götaland
Docent Per Sahlin ArtClinic Göteborg
Docent Ulf Samuelson Akademikliniken Stockholm
Dr. Åsa Edsander-Nord Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Dr. Inkeri Schultz Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Dr. Emma Hansson
SSK Ann Lindén
Patientrepresentant Danielle Fa

Hemsidan på webben
www.brimp.se

En nationell expertgrupp har arbetat med framtagning av BRIMP. Tre stora kliniker i Sverige har under nästan 2 års tid arbetat med olika problemställningar för att utforma det aktuella BRIMP så bra som möjligt ur patientsynvinkeln. Arbetet leds av styrgruppen där kontinuerlig kvalitetsförbättring diskuteras. BRIMP stöds av anslag från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt yrkesföreningarna och är föränkrat inom Svensk Förening för Plastikkirurgi och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

De nationella kvalitetsregistren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat. De bygger på data som samlats in från hälso-och sjukvården. Syftet är att ge underlag till förbättringsarbete och att öka patientsäkerheten.

Vad är BRIMP?

Bröstimplantatregistret är ett nationellt kvalitetsregister för patienter som har erhållit bröstimplantat av olika skäl. Anledningen kan vara att återställa ett bröst efter cancer eller att återskapa form- eller volymsymmetri när brösten är olika stora. En annan orsak för att genomgå en bröstförstoring med implantat kan vara att brösten är för små i förhållandet till kroppens övriga utformning. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården för samtliga grupper samt att säkerställa likvärdig vård i landet. Registret förväntas att upptäcka oväntade komplikationer i samband med ett implantat i ett tidigt skede.

Vad registreras?

Din vårdgivare besvarar vid din första operation ett antal frågor som rör orsaken till din operation, din vikt och längd, din ålder samt specifika detaljer om dina implantat och din operation. När du behöver göra en omoperation besvaras frågor gällande orsaken och åtgärder. Om nya implantat används registreras även dessa.

Vilka är fördelarna?

Fördelar med registret för dig som patient är:

– att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt
– att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv
– att öka kunskap om din nöjdhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv
– att utvärdera om bröstimplantat öka smärta i dina bröst
– att öka kunskap när bröstimplantat bör bytas

Hur hanteras informationen i registret?

Uppgifterna i BRIMP hanteras med samma sekretess som dina vanliga journaler. Det innebär att dina uppgifter kan spärras för åtkomst för andra än din vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att få uppgift om dina registrerade data i BRIMP. Direkt tillgång att söka i BRIMP har din läkare som arbetar med dina journaler. Uppgifterna i BRIMP sparas för att systematiskt utveckla och säkra vården. I framtiden kan data I BRIMP behöva användas för forskning. Detta är endast möjligt efter prövning och godkännande av en etisk prövningsnämnd för varje specifik ansökan om ett forskningsämne I samband med bröstimplantat.

Om du inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan du när som helst avsäga dig din medverkan.
Alla eventuella uppgifter om dig tas då bortur BRIMP och inga nya förs in.
All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) samt enligt Patientdatalagen (2008:355)

För vårdgivaren

Kvalitetsregister innehåller individbaserade data om bröstimplantat vid primäroperation samt data om orsaker och åtgärder vid en reoperation. Att ingå i BRIMP är frivilligt och patienten lämnar sitt medgivande till att bli registrerad. Utträde kan när som helst begäras. Uppgifterna i BRIMP är sekretessbelagda och behandlas på samma sätt som patientjournaler. Patientinformation om BRIMP bör finnas på klinikens väntrum och hemsida.

Det är friviliigt som vårdgivare att delta i förbättringsarbete som BRIMP syftar till. Klinikerna som samarbetar med BRIMP visar på intresse att förbättra vården och patientsäkerheten. Yrkesföreningarna har kommit överens om att klinikernas samarbete med BRIMP får beskrivas på respektive hemsida.

För att underlätta registreringsprocessen rekommenderar styrgruppen att elektroniskt registrera data vid operationstillfället då alla uppgifterna är lätt tillgängliga. Klinikerna som inte disponerar över en dator på operationsrummet kan använda BRIMPSs pappersformat som möjliggör en enkel senare elektronsisk överföring av data till registret

Väntrumsanslag

BRIMP logotyp

BRÖSTIMPLANTATREGISTER BRIMP

Denna klinik är ansluten till det nationella kvalitetsregister
För bröstimplantat

Registrets syfte
Förbättra kvaliteten av vården och patientsäkerthet vid bröstimplantat

Du bidrar till en bättre vård
Genom att vara med i BRIMP bidrar du till att förbättra vården för kvinnor med bröstimplantat. Ju fler som deltar desto statistiskt säkrare blir resultaten, vilka vi använder för förbättringsarbete

Du skyddas av sekretess
Dina uppgifter I BRIMP är sekretesskyddde och behandlas som journalhandlingar I enlighet med patientlagen.

Dina rättigheter som patient
Du kan tacka nej till att bli registrerd eller få dina uppgifter borttagning när som helst. Om du önskar mer information om registren kan du kontakta din läkare på kliniken eller du gå in på www. BRIMP.se

För verksamhetsansvarig

Bröstimplantaten änvänds i stor uträckning i Sverige. En exakt uppgift om antalet patienter med bröstimplantat saknas dock helt i landet. Vi vet idag att cirka 8000 patienter drabbas av bröstcancer i Sverige och cirka 30 % behöver genomgå en rekonstruktion. Antalet bröstimplantat använda för godartade åkommor är inte känt. Många patienter har drabbats av missöden i samband med de franska bröstimplantaten PIP. Vi vill genom BRIMP undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Som verksamhetschef/ansvarig är det viktigt att stödja BRIMPs verksamhet. En utvärdering av data är bara tillförlitlig om dina kollegor medverkar och registrerar viktiga data som hjälper oss att tillsammans förbättra vårdkvaliten.

BRIMP samarbetar med Bröstcancerregister INCA. Implantatbaserade data från BRIMP kommer att inkluderas i INCAs databas. Relevanta data från INCA kommer att överföras periodiskt till BRIMP. Således underlättas processen inom den offentliga vården. Godartade bröstsjukdomar registreras inte i INCAs databas. Vid val av implantat skall därför registreringen ske i BRIMP.

För beslutsfattare

Ett bröstimplantatregister kan ge viktig information om komplikationer i samband med implantat. Vidare kan objektiv information vinnas om överlevand av ett bröstimplantat i människans kropp. Utfall av statistisk beräkning kan ligga till grund av implantatval både för beslutsfattare vid upphandling inom den offentliga- och privata vården. Registrering av dessa data är således till nytta både för patienten, vårdgivare och beslutsfattare.

Nyheter

2012-2013
BRIMP startar med pilotdrift på utvalda enheter

2014
vinter /vår 2014 BRIMP utvärderar pilotdrift och arbetar med förbättring av databas

2014 05 01
BRIMP startar i skarp drift