1. INFORMATION

1.1 I maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (nedan ”GDPR”) att gälla. Detta innebär ett stärkt
skydd för dig vars uppgifter samlas in och också nya krav på Svensk Förening Estetisk
Plastikkirurgi (nedan ”SFEP”). SFEP värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på
ett säkert och korrekt sätt som uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling enligt tillämplig
lag. SFEP avser att med detta informera dig om ändamålen för hanteringen av
personuppgifter, vilka uppgifter som avses inhämtas samt att uppgifterna kommer
vidaresändas till andra. SFEP avser även att inhämta ditt samtycke för att inhämta, spara och
använda dina personuppgifter. En sammanfattning av dina rättigheter finns i vårt
informationsblad, bilaga 1. Informationen finns även på vår hemsida.
1.2 Personuppgifterna samlas in och används för att kunna arrangera kurser, skicka relevant
marknadsföring om SFEP och våra sponsorer, statistik, samarbeten samt för att kunna
fakturera tjänsterna. SFEP har en moderförening vid namn Svensk Plastikkirurgisk Förening,
SPKF och våra medlemslistor delas med den föreningen. Vi kommer även att dela era
uppgifter med våra sponsorer. Personuppgifterna som behandlas är enbart de som är
nödvändiga för uppfyllande av ändamålen. SFEP är personuppgiftsansvarig för hanteringen.
SFEP har rätt att ta hjälp av ett personuppgiftsbiträde vid behandling för föreningens räkning.
Ett personuppgiftsbiträde ska behandla de personuppgifter som SFEP har samlat in och
registrerat enbart i enlighet med givna instruktioner från SFEP. Vid behandling av
personuppgifter är personuppgiftsbiträdet skyldigt att vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
1.3 För närvarande anlitar SFEP HF Consulting i samband med fakturering, mailutskick,
medlemsregistreringar etc. HF Consulting utgör således ett personuppgiftsbiträde till SFEP.
 

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet behandlar följande personuppgifter i sina
system: namn, hemadress, klinikadress, e-postadress, telefonnummer, slutförda och
registrerade kurser samt fakturor.
2.2 Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet får kontakta dig genom mail, sms, post
och telefonsamtal för information om kurser och mötestillfällen.
2.3 SFEP får vidareförmedla kontaktuppgifter i form av namn, klinikadress och e-postadress till
medlemmar, kursdeltagare, sponsorer och till SPKF.
2.4 SFEP får publicera följande personuppgifter på sin hemsida: medlemslista med personnamn,
kliniknamn, klinikadress, telefonnummer, mailadress och webadress.
2.5 Personuppgifterna sparas så länge det föreligger en avtalsrelation mellan SFEP och dig. Om
ditt medlemskap i SFEP upphör så gallras personuppgifterna i samband med det. För dig som
medverkat på kurser men ej är medlem gallras uppgifterna efter ett år.
 

3. ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

3.1 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt detta avtal genom att ta kontakt med SFEP. Även om du återkallar ditt samtycke har SFEP rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett pågående avtal mellan dig och SFEP, t.ex. adressuppgifter och
uppgifter om medverkan vid kurstillfälle i syfte att fakturera.
Ladda ned Samtyckesavtal