Skip to content

Europeisk standard avseende estetisk kirurgi

januari 24, 2011

Det pågår sedan ca 1 år tillbaka ett europeiskt standardiseringsarbete som SFEP deltar i för att sätta upp regler och standarder för estetisk kirurgi och tillhörande tjänster. Orsaken är att det i de flesta länder, bla Sverige, saknas regler vad som skall gälla vid utförande av estetiska kirurgiska ingrepp.
Syftet med standarden är att säkerställa att behandlingar görs på ett för patienten ett så säkert och etiskt sätt som möjligt. I standarden kommer att ingå vilken utbildning läkaren eller annan behandlare skall ha för att få utföra sådana ingrepp. Vidare utformas standarder för krav som skall ställas på de lokaler och den säkerhetsutrustning som används vid ingreppen, tillgänglighet för behandlaren efter operation eller behandlingen, krav på journalsystem etc.
En standard är ett regelverk som finns inom många områden såsom medicinsk teknik och livsmedelstillverkning.  Standarder utformas av berörda organisationer, konsumentföreträdare och företag. SFEP stöder och deltar aktivt i detta arbete som i Sverige organiseras från SIS (Swedish Standards Institute) och på europanivå av CEN.